Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Green Woman - gevestigd te Middelburg

Deze voorwaarden accepteert u bij het plaatsen van een bestelling via de webshop.


1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Green Woman zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van The Green Woman worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door The Green Woman ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door The Green Woman. The Green Woman is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt The Green Woman dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van The Green Woman zijn vrijblijvend en The Green Woman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunt u binnen
14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij The Green Woman worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan The Green Woman onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt The Green Woman zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. The Green Woman neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
• Stuur een bericht via het 'formulier voor herroeping' onder het 'retouren' deel van deze website of mail de gevraagde gegevens naar info@greenwoman.nl
.
• Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
• Adresseer de artikelen.

5. Betalingen
5.1 The Green Woman levert uitsluitend nadat uw betaling ontvangen is.

6. Levering
6.1 Nadat uw betaling ontvangen is, verzendt The Green Woman uw bestelling binnen 3 werkdagen. Als het product is verzonden stelt The Green Woman u hiervan dezelfde dag per e-mail in kennis.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u de producten hebt ontvangen en geaccepteerd. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft The Green Woman in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat The Green Woman gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan The Green Woman kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Green Woman in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door The Green Woman vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 The Green Woman is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.